Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · 2019 Track (photos by: Sue Slabaugh)